Reklamační řád

dispChange@120px  Reklamační řád vychází z Občanského zákoníku  č. 89/2012 Sb a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je uplatněna řádně včas a v záruční lhůtě.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
Při realizaci kupní smlouvy se povoluje bez předchozí domluvy, následující tolerance:
- služba odvíjení na míru 4 - 15 metrů, tolerance 20 cm
- služba odvíjení na míru 15 - 50 metrů, tolerance 50 cm
- při odběru jednoho velkoobchodního balení (jedna role), tolerance 3%

není -li dodané zboží ve shodě s objednávkou nebo vyskytne-li se u zboží vada, může odběratel uplatnit  u dodavatele své právo z odpovědnosti za vady zboží.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Postup při uplatnění reklamace:

Při zjištění nedostatků a závad neslučujících se s dalším zpracováním nebo používáním zboží, má odběratel povinnost okamžitě zastavit další zpracovávání vadného zboží a tím tak zabránit dalšímu znehodnocování a neprodleně o tom dodavatele informovat.

K reklamaci nelze přijmout takové její uplatnění, které není náležitě zdokumentováno a podloženo Reklamačním formulářem.

Pro správné uplatnění reklamace je nutno vyplnit následující reklamacni_protokol stáhnout reklamační protokol  a neprodleně jej zaslat dodavateli a dále se řídit následujícími pokyny:

1. Místo:

Reklamaci odběratel uplatňuje u prodávajícího, na adrese jeho sídla uvedeného na těchto internetových stránkách

2.Lhůty:

Projeví-li se vada v průběhu zpracování a do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Při zjištění nedostatků a závad neslučujících se s dalším zpracováním nebo používáním zboží, má odběratel povinnost okamžitě zastavit další zpracovávání vadného zboží a tím tak zabránit dalšímu znehodnocování a neprodleně o tom prodávajícího informovat
Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) pro odběratele podnikatele je 180 dnů a běží ode dne převzetí zboží. Lhůta pro uplatnění reklamace spotřebitelem se řídí zákonem a je 24 měsíců.  Za záruční list se považuje doklad o zakoupení zboží – faktura nebo prodejka.
Reklamaci je odběratel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.
Je-li reklamace vyřízena výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží odběratelem.

3. Přijetí reklamace dodavatelem:

Dodavatel, popř. jím pověřený pracovník při přijetí reklamace vystaví protokol v o jejím přijetí a reklamaci zaeviduje (přiřadí reklamační číslo) a tento protokol v elektronické podobě zašle do 7 dnů odběrateli jako potvrzení o přijetí reklamace. 

4. Postup při vrácení zboží:

Vrácené-reklamované zboží musí být ve stejném stavu, jako jej dodavatel předal odběrateli. Tkanina musí být navinuta na dutince. Role musí být opatřena vhodným obalem, který zabraňuje poškození tkaniny při přepravě a následné manipulaci. Role musí být řádně označena názvem zboží a počtem metrů. Na tkanině se nesmí nacházet žádné označení ani značky od odběratele (křída, nálepky apod...). Tkanina nesmí být mechanicky ani jinak znehodnocena.

5. Vyřízení reklamace:

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší době  (např. doba potřebná k odbornému posouzení vady). V této době tedy dodavatel rozhodne o uznání, popř. neuznání reklamace a navrhne způsoby jejího řešení.

 V případě uznání reklamace dodavatelem se strany dohodnou na možném postupu:
- odstranění vad (vady)
- sleva na kupní ceně
- výměna zboží za zboží bez závad
- odstoupení od smlouvy

6. Za reklamaci nelze uznat:
- chybnou objednávku ze strany kupujícího
- opotřebení při manipulaci a zpracování zboží u kupujícího
- chybné zpracování
- nevhodné skladování kupujícím (odběratelem, zpracovatelem)
- použití špatných technologických postupů pří zpracování a údržbě
- nesprávné polohování střihu
- nevhodné kombinace materiálů a komponentů
- nevhodné užívání koncového výrobku, v souladu s materiálovými a technickými listy dodavatele a jinými doporučenými výrobce
- reklamace se nevztahuje na chyby na tkanině, které jsou řádně označené výrobcem tkaniny. 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 11. 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.